El nostre objetiu

logo-oco

L’objectiu de l’associació Oil Crash Observatory és el de donar a conèixer de quina manera les actuals societats industrialitzades han arribat a ser el que són gràcies a l’explotació dels combustibles fòssils. La revolució verda, la globalització dels mercats, o les tecnologies de la miniaturització i de la informació, per exemple, han estat possibles gràcies a l’excedent energètic que els recursos no renovables ens han proporcionat.

La gradual disminució d’aquests recursos no renovables planteja seriosos dubtes de que puguem seguir mantenint el nivell de vida que hem conegut, sobretot a partir de la segona meitat del segle vint. Principis físics tan fonamentals com les lleis primera i segona de la termodinàmica (la ciència de la revolució industrial ) imposen forts límits a les accions que els humans podem aplicar per afrontar el futur descens de producció energètica .

La conscienciació social, incloent la de la classe política , és bàsica per promoure el debat i la presa de decisions sobre les mesures que volem implementar per afrontar la inevitable etapa d’un decreixement econòmic del que ja hem començat a notar els primers signes.

Nuestro objetivo

El objetivo de la asociación Oil Crash Observatory es el de dar a conocer de qué manera las actuales sociedades industrializadas han llegado a ser lo que son gracias a la explotación de los combustibles fósiles. La revolución verde, la globalización de los mercados, o las tecnologías de la miniaturización o de la información, por ejemplo, han sido posibles gracias al excedente energético que los recursos no renovables nos han brindado.

La paulatina disminución de estos recursos no renovables pone en tela de juicio el que podamos seguir manteniendo el nivel de vida que hemos conocido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo veinte. Principios físicos tan fundamentales como la primera y segunda leyes de la termodinámica (la ciencia de la revolución industrial) imponen fuertes límites a las acciones que los humanos podemos aplicar para afrontar el futuro descenso de producción energética.

La concienciación social, incluyendo la de la clase política, es básica para promover el debate y la toma de decisiones sobre qué medidas queremos implementar para afrontar la inevitable etapa de decrecimiento económico, cuyos primeros signos ya hemos empezado a notar.

Our objective

The aim of the Oil Crash Observatory association is to divulge how current industrialized societies had become what they are through the exploitation of fossil fuels. The green revolution, the globalization of markets, or the advent of technologies of miniaturization and information, for example,  have been possible thanks to the energy surplus that non-renewable resources have provided .

The gradual decline of these non-renewable resources seriously questions our ability to maintain the standard of living we have known, especially since the second half of the twentieth century. Principles as fundamental as the first and second law of thermodynamics (the science of the industrial revolution) impose strong constraints on the actions that humans can apply to face the future decline in energy production.

Social awareness, that must reach the political class, is essential to promote debates and decision making about what measures we want to implement to address the inevitable economic slowdown, whose first signs we have already begun to notice.